• زاکسن هاگن Open or Close

    حدود سال 1250 در اینجا یک آب انبار ساخته و در پایان قرن 13 به امارت شاومبورگ ملحق شد. بعدها یک منطقه در مسکونی بر پاشد. در سال 1650 سمت و حقوق شهری دریافت کرد. در تمام حومه <ساکسن هاگن> 2.000 نفر زندگی می کنند.

  • شهرداری، مارکت 1 Open or Close
    Markt 1

    شهرداری از جمله معدود ساختمان هایی است که در جریان آتش سوزی سال 1633 آسیبی ندید. در اصل در سال 1607 ساخته شده ، بعدها با یک برج و بارو تکمیل شده است.

  • برج کاخ Open or Close

    برج ساکسن هاگن بقایای یک برج قرون وسطایی است ، که در سال 1250 تاسیس شده ، برج اقامتگاه اشراف بوده که بر این ناحیه تسلط داشتند و سلول هسته ای ساکسن هاگن که از سال 1407 از حقوق ناحیه ای خاصی برخوردار بودند. اوج شکوه کاخ در سال 1600 بود زمانی که امیر ارنست هلشتاین شاومبورگ در آن زندگی می کرد و آنرا به سبک رنسانس با شکوه فراوان به پا داشت. یک پله برج ، یک دروازه مزین و یک حلقه چاه با کتیبه اصالتا از این زمان بودند. از سال 1677 بیشتر ساختمان ها تخریب شدند . شما می توانید این سازه را از بیرون تماشا کنید.